2018.3.24 RC60TH HKCEC Banquet

Video Content:-

https://youtu.be/-hnjVaYUvNI


2018.3.24 RC60TH Anniversary Banquet (HKCEC Event) Highlight_1 : 17'36" with subtitle (optional)

興奮而難得既場合: 高朋滿座, 最好是開電腦睇, 而唔係用手機睇。

Camera: Anthony Cheung (74) / Thomas Wai (90) / RCVPC

Edit: Cheung KK Antony (74) (w/ending credit)

註: 1 個人揸住Nikon D 610, Canon G7X Mk II & Go Pro 4 3部機, 連腳架及單棍, 在現場可以點樣拍攝呢? (現場攝製組係一團攝影隊陣容: HD camera for video)

1邊就係主禮嘉賓們講話, 另一邊就係教職員、校友既反應, 點做呢?

1個人要拍幾多素材呢?